top of page

כריתת עצים

חברת אמנון ותמר נמנעת מלבצע כריתת עצים בשל ערכם המוסף לנוף ולאיכות הסביבה.

במיקרים שבהם העץ מהווה סכנה לאדם או רכוש ובמקרים בהם אין פתרון אחר, תבצע החברה כריתה מקצועית תוך פגיעה מינימלית בסביבה

עבודת הכריתה כוללת פינוי הגזם וניקוי איזור העבודה.

* ביצוע עבודות כריתה מצריך רישיון מקרן הקיימת לישראל!

* כולל עבודה בטיפוס או שימוש במנוף במקרה הצורך.

צור קשר

052-321-1214

bottom of page